Русский English

JMÉNO: HESLO:

Etický kodex ElA

ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

prohlášení o dodržování etických pravidel

A. Preambule
 1. Účelem asociace je sdružování zaměstnavatelských a podnikatelských subjektů dle § 2 a § 9a zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. V rámci tohoto účelu je nutno dodržovat omezení stanovená zákonem na ochranu hospodářské soutěže.

 2. Asociace tímto přijímá toto Prohlášení o dodržování etických pravidel a uznává jeho platnost a závaznost pro činnost v rámci orgánů Asociace.

 3. B. Postup při zasedání
 4. Zasedání sdružení budou svolána po vydání oficiální písemné pozvánky a po písemném zveřejnění programu daného zasedání v předstihu, mimo jiné i za účelem posouzení, zda se může jednat o možný konflikt z hlediska zákona na ochranu hospodářské soutěže.

 5. Předseda zasedání je povinen zajistit pořízení zápisu z jednání, a to včetně seznamu přítomných. Zápis ze zasedání bude v přiměřeném odstupu rozeslán všem účastníkům.

 6. C. Vhodný postup v souladu se zákonem na ochranu hospodářské soutěže
  Členové sdružení si mohou konkurovat v různých oblastech. Jednáním v rozporu se zákonem na ochranu hospodářské soutěže se zúčastněné osoby vystavují riziku finančních postihů a dalších následků pro ně samotné i pro jejich společnosti. Z tohoto důvodu se členové a jejich zástupci musí řídit i požadavky uvedenými níže:

 7. Členům i jejich zástupcům je zakázáno s ostatními členy či jejich zástupci vyměňovat či jakýmkoliv způsobem zpřístupňovat obchodní informace citlivé povahy (tzv. comercially sensitive information, CSI). Pojmem CSI se například, nikoliv výlučně, označují tyto údaje: informace o cenách či o složkách cen, marže, plánované navýšení ceny; údaje o zákaznících, prodejních oblastech, kanálech a marketingové či prodejní strategie; informace o podílu na trhu, obratu, plánovaném obratu; informace o projektech výzkumu a vývoje či o nových výrobcích. Pojem CSI se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné či které lze snadno zjistit.

 8. Nehledě na skutečnost, zda jsou konkrétní informace dostupné ve veřejném prostoru, členové sdružení ani jejich zástupci nemohou uzavírat dohody (oficiální ani neoficiální) o informacích uvedených v odstavci 5 výše.

 9. Výjimky z výše uvedeného jsou možné jen na základě písemného stvrzení právním oddělením členu sdružení, kterého se výjimka týká.

 10. Sdružení nesmí poskytovat jakémukoliv členovi či jeho zástupcům informace o dalších členech (včetně informací o obchodní činnosti jakéhokoliv člena) i takové informace shromažďovat – toto omezení se nevztahuje na informace shodné s informacemi dostupnými ve veřejném prostoru či s informacemi veřejně dostupnými.

 11. Míra, v jaké se sdružení bude podílet na nastavení normativů či standardů v rámci sdružení či v jaké se sdružení zapojí do nastavení standardů, bude před zahájením konkrétních činností posouzena z hlediska zákona na ochranu hospodářské soutěže jednotlivými členy sdružení.


V Praze dne 25. 10. 2013
Jan Prokš