Русский English

JMÉNO: HESLO:

VÝPIS ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum se svým sortimentem 60 000 trojrozměrných sbírkových předmětů patří k nejstarším a největším technickým muzeím na světě. Sbírky obsahují takové unikáty jako astronomické přístroje ze 16. století, se kterými pracoval Tycho Brahe, první automobil vyrobený v českých zemích, některé z nejstarších ve světě a mnoho dalších unikátních předmětů. Ve svých stálých expozicích muzeum představuje sbírky z oblasti dopravy, hornictví, architektury, astronomie,fotografie, tisku, technologie každodenního života, historie Národního technického muzea a historie motorů. Sbírky zahrnují rovněž rozsáhlý archiv dějin techniky a průmyslu a knihovnu s asi 250 000 svazky. Po dlouhodobé rekonstrukci muzea je v současnosti zpřístupněno dvanáct stálých expozic: Doprava, Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Fotografický ateliér,Hornictví, Hutnictví, Chemie kolem nás, Interkamera, Měření času, Tiskařství, Technika v domácnosti, Technika hrou.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. je společností s  dlouhodobou tradicí a zkušenostmi. Od roku 1926 poskytujeme služby zkoušení a certifikace výrobků, převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších výrobků. Jsme členy významných evropských a světových certifikačních systémů, u mnoha z nich členy zakládajícími. Poskytujeme služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádíme kalibrace, metrologická ověřování, vývojové a funkční testy.

Elektrotechnický zkušební ústav není člen ElA, ale spolupracující organizací.

RETELA, s.r.o.

Pro řešení problematiky v oblasti evropské směrnice 2002/96/EC (Odpadní Elektrická a Elektronická Zařízení) založila Českomoravská elektrotechnická asociace stoprocentní dceřinou společnost RETELA, s.r.o.Společnost RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému RETELA, který v mezích Evropských směrnic pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (EEZ) a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností výrobců a dovozů elektrických a elektronických zařízení.

Od poloviny roku 2005 tento systém postupně buduje síť logistických partnerů, zpracovatelů, sběrných míst a dalších partnerů systému, kteří dohromady vytvářejí zázemí pro zajištění servisu pro 1 174 povinných osob, klientů KS RETELA, kteří se k tomuto systému hlásí napříč všemi deseti skupinami EEZ. Pro dalších asi 4 000 klientů zajišťuje RETELA služby v oblasti  budoucí recyklace fotovoltaiky.

RETELA od svého založení řeší sběr, svoz a zpracování jak zařízení z domácností (B2C), tak i zařízení profesionálních (B2B).

Kolektivní systém RETELA je členem evropského fóra kolektivních systémů – WEEE Forum, jež sdružuje přes 30 kolektivních systémů z EU, Švýcarska a Norska. Zde se podílí na přípravě mezinárodních standardů pro oblast EEZ. RETELA je také členem mezinárodní organizace WEEELABEX Organization. Mezinárodní standardy WEEELABEX stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí, lidského zdraví a bezpečnosti založených především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických  zařízení (OEEZ).

Systém RETELA dává důraz na udržování optimální úrovně příspěvků, které od počátku patří k nejnižším v ČR, a to nejen díky průběžnému systému financování („pay-as-you go“), ale i díky racionálnímu nerozlišování mezi tzv. historickými a nehistorickými EEZ.

Klienti RETELY oceňují také minimální zatěžování administrativní agendou, včetně v praxi neoblíbeného viditelného uvádění příspěvku.

PV CYCLE a RETELA spolupracují v oblasti zpětného odběru a recyklace fotovoltaických (FV) modulů v České republice. Více informací zde.

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. byla založena v roce 1997 s cílem vybudovat v Moravskoslezském kraji ve spolupráci s místními univerzitami a vědeckými institucemi špičkové regionální centrum, které by sloužilo ke koordinaci vědeckého a technologického výzkumu. V současné době se v areálu VTPO nacházejí již 4 objekty plnící funkci administrativního a provozního centra parku (budovy Piano, Tandem, Trident a Viva) s celkovou pronajímatelnou plochou kancelářských prostor na vyšším evropském standardu v rozsahu cca 10 150 m2, dále pak vlastní technologická centra firmy ELCOM a Ingeteam.

Cílem je podpořit vznik inovačních firem typu start-up a spin-off (IDEA inkubátor a Technologický inkubátor)-uvést do hospodářského života nadějné začínající firmy a podnikatelé  v high-tech oborech (př. biotechnologie, nanotechnologie, vývoj a výroba laboratorní, měřící a zkušební techniky, vývoj SW a IT technologií, výzkumné a vývojové činnosti v oblasti alternativních energetických zdrojů aj.), ale také přitáhnout výzkumná a vývojová centra světových firem. Dlouhodobou vizí společnosti VTPO je vytváření nových pracovních míst se zájmem zabránit odlivu vzdělaných absolventů místních univerzit z regionu, zvyšovat motivaci podnikat a povědomí o inovačním podnikání, vytvářet podmínky a prostor pro iniciování, realizaci a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, podpořit transfer technologií.

Ing. František Hýbner

Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení podniků a byl jsem jmenován (soudním) znalcem ve smyslu Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Provádím:

⇒Znalecké posudky

v oborech, odvětví a specializaci

oboru EKONOMIKA, odvětví Ceny a odhady se specializací MOV elektroniky, výpočetní techniky a odvětví Ceny a odhady se specializací  MOV strojů a výrobních zařízení,

oboru ELEKTRONIKA a oboru ELEKTROTECHNIKA, 
oboru TECHNICKÉ OBORY, odvětví Technické obory (různé), se specializací    posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro účely uplatnění podpor podnikání.

Jsem členem poradního orgánu předsedy Krajského soudu Praha.

⇒Oponentní posudky a VaVaI

Jsem oponentem v seznamu oponentů MPO ČR a TA ČR ke zpracování oponentských posudků úkolů průmyslového výzkumu a vývoje v elektrotechnických oborech.

Jsem členem Rady resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Rady programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který realizuje Technologická agentura České republiky.

Jsem členem expertního týmu pro VaVaI Svazu průmyslu a dopravy ČR.


⇒Ekonomické a organizační poradenství

Zpracuji či zajistím studie  v oborech, ve kterých jsem jmenovaný soudní znalec.


Pozn.: Znalecké posudky a další služby jsou zpracovávány pouze v českém jazyce.

TVF, s.r.o.

TVF, s.r.o. je televizní a reklamní společnost z Brna, která se zabývá kompletní tvorbou audiovizuálních pořadů, zejména TV reportáží a videomarketingem. Vyrábíme různé videofilmy, videospoty, TV pořady, reklamy a sponzoring. Natáčíme kdekoli v ČR i v zahraničí.

Produkujeme také rozhlasovou a internetovou reklamu a zajišťujeme nákup vysílání.

Pravidelně natáčíme na všech významnějších veletrzích (MSV, Amper, FOR ARCH, stavební veletrhy …). Vyrobená videa dlouhodobě umísťujeme na internetových TV s vysokou sledovaností. Video propojíme s webem a předáme v elektronické podobě pro Facebook, Instagram …

 

PODÍVEJTE SE na naše TV pořady: https://www.youtube.com/user/TVFBrno 

„TVFBrno“ funguje jako tematická televize, kde si diváci mohou vybrat z cca 1.500 pořadů. Řada z nich je v různých jazykových verzích. Kanál má desetitisíce pravidelných diváků a jeho denní sledovanost se pohybuje v mnoha tisících zhlédnutí! Zaměřujeme se zejména na lidi se středními a vyššími příjmy, na podnikatele, manažery a osoby s rozhodujícími pravomocemi ve firmách a institucích, školách, státní a veřejné správě, cestovním ruchu … YouTube je mezinárodní a proto máme diváky z celého světa, včetně zahraničních manažerů působících v ČR. Videa dále uveřejňujeme např. na StreamTech.tv … a propojíme s vámi používanými weby, Facebookem, Instagramem ...

Základní nabídka TV reportáže:

TV reportáž ve stopáži 3 až 5 min. nabízíme v ceně: 24.000,- až 30.000,- Kč + DPH, včetně uveřejnění na internetových TV po dobu 2 a více let. V ceně je půldenní natáčení v Brně či Praze. Při natáčení s delším dojezdem se připočítává cestovné.

U náročnějších videofilmů je nutné udělat kalkulaci dle vašeho jednoduchého zadání.

Videa necháváme na internetových TV minimálně 2 roky.

TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

Primární náplní naší činnosti je poskytování nezávislého ověřování a certifikace. Tyto služby umožňují našim klientům přicházet na trh s produkty a službami, které se vyznačují vysokou mírou kvality, bezpečnosti a spolehlivosti. Tím dochází k výraznému zlepšení konkurenceschopnosti těchto produktů a služeb, a to na lokálních i světových trzích.

V České republice je TÜV SÜD zastoupena od roku 1995, prostřednictvím společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Nalézt nás můžete na 9-ti pobočkách, které pokrývají všechny regiony ČR. Naši odborníci jsou tak snadno dostupní všem klientům.

Společnost TÜV SÜD koordinuje svou činnost se státními úřady i jinými subjekty. Na základě této spolupráce získala řadu oprávnění, akreditací a autorizací k provádění své činnosti v širokém spektru odvětví. Tato pověření mají působnost nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie a celosvětově. Můžeme tak zaručit plnou podporu našim klientům na domácích i zahraničních trzích.